Obsah

Místem určeným pro konání svatebních obřadů je obřadní síň OÚ Šťáhlavy.

Mimo obřadní síň si svatební obřad po technické stránce zajišťují snoubenci sami, matriční úřad zajistí pouze přítomnost oddávajícího a matrikáře.

Svatební obřady se na zámku Kozel konají v zámecké kapli a v zámeckém parku.  

Termíny pro rok 2024

20. 4., 1. 6., 15. 6., 13. 7., 20. 7., 10. 8., 17. 8., 21. 9., 5. 10.

 

SVATBY NA ZÁMKU KOZEL

Místa konání svatebního obřadu

Kaple sv. Kříže - konají se zde civilní i církevní sňatky. K dispozici je 36 míst k sezení a 30 míst ke stání. Pokud očekáváte více hostů, umožňuje se otevření empory, čímž se kapacita zvýší na více než 100 osob.

Tzv. svatební palouček - prostor vedle budovy jízdárny. Standardně se připravuje 12-16 míst k sezení. Po domluvě lze připravit i více. Kapacita míst ke stání je neomezená. V případě nepřízně počasí je sňatek automaticky přesunut do prostor kaple.

Kaple

 

Park

INFORMACE PRO SNOUBENCE

POPLATEK ZA PRONÁJEM KAPLE NEBO MÍSTA V EXTERIÉRU:
  8.000,- Kč sňatek v zámecké kapli
12.000,- Kč sňatek v zámeckém parku

HUDEBNÍ DOPROVOD
Zvukovou kulisu svatebního obřadu tvoří živě interpretovaná hudba na varhany. Úhradu hudebního doprovodu ve výši 700,- Kč v případě obřadu v interiéru nebo v případě obřadu v exteriéru proveďte varhaníkovi v hotovosti před obřadem na zámku Kozel.

SPRÁVNÍ POPLATKY

uzavření manželství/registrované partnerství v obřadní síni v oddávací dny  – bez poplatku

vydání povolení uzavřít manželství/registrované partnerství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost -  3.000,-Kč

uzavření manželství/registrované partnerství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR - 5.000,- Kč

uzavření manželství/registrované partnerství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 3.000,- Kč

přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden se snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce - 1000,-Kč

vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství/registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem 

– 500,-Kč

vydání oddacího listu - bez poplatku

vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku - 500,-Kč

Správní poplatky se hradí při kontrole dokladů na matrice.

 

PŘÍJEZD

na místo obřadu je lesem. V obci Šťáhlavy za mostem přes řeku Úslavu zabočíte napravo na místní komunikaci. Cesta vede lesem až k horní bráně zámku. Tam se Vás ujme správce parkoviště. Většinou všechna vozidla mohou vjet až na dvůr přímo ke kapli.

KONTROLA DOKLADŮ

snoubenců a svědků probíhá v sakristii, kam přijdou i rodiče obou snoubenců. Ostatní svatební hosté vchází do kaple hlavním vchodem z parku nebo odchází v případě obřadu v parku na svatební palouček. Matrikářka rovněž seznámí přítomné s průběhem vlastního obřadu.

 

CIVILNÍ SŇATEK

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Oba snoubenci se dostaví na Obecní úřad ve Šťáhlavech nejpozději 1 měsíc (cizinci 2 měsíce) před sňatkem a předloží vyplněný dotazník k uzavření manželství a tyto doklady:

 OBČANÉ ČR

- platný občanský průkaz

- rodný list

- rozvedení pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství 

- ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela

- mají-li snoubenci spolu dítě, jeho rodný list 

 CIZINCI

-  platný průkaz totožnosti

- rodný list

- doklad o státním občanství 

- doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván, nesmí být  

   k datu uzavření manželství starší 6 měsíců, pokud ho stát nevydává, potvrzení o tomto

- výpis z informačního systému o osobním stavu a místu trvalého pobytu, je-li cizím státem  

   vydáváno (pokud není uvedeno v dokladu o právní způsobilosti)

- rozvedení rozsudek o rozvodu předchozího manželství s razítkem nabytí právní moci

- ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera

- před uzavřením manželství předloží cizinci potvrzení vydané Policií České republiky o    

   oprávněnosti pobytu na území ČR, to neplatí jde-li o občana Evropské unie. Toto potvrzení  

   nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů

Pokud je cizinec občanem země, se kterou má ČR podepsanou dohodu, budou tyto doklady pouze přeloženy do českého jazyka tlumočníkem registrovaným u Krajského soudu. Pokud je cizinec občanem země, se kterou ČR dohodu podepsanou nemá, musí být všechny doklady legalizovány a pak rovněž přeloženy do českého jazyka tlumočníkem registrovaným u Krajského soudu.

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost soudem stanoveného tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.

Rodné listy a doklady, které se přikládají k dotazníku o uzavření manželství, budou vráceny spolu s oddacím listem do 14-ti dnů po uzavření sňatku. Snoubenci jsou povinni do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu zažádat o nový občanský průkaz.

UPOZORNĚNÍ: Při sňatku budou snoubencům podle zákona o občanských průkazech ustřiženy rohy občanských průkazů, ve kterých je uveden osobní stav. Tyto průkazy budou platné pouze v ČR a nelze na ně vycestovat do zahraničí. Pokud tedy snoubenci cestují do zahraničí ihned po svatbě, musí si předem zajistit platné cestovní pasy.

 

CÍRKEVNÍ SŇATEK

Při uzavírání církevního sňatku se snoubenci dostaví na matriční úřad ve Šťáhlavech, kde vyplní žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku a předloží doklady stejné jako při uzavírání sňatku civilního. Matriční úřad po kontrole všech dokladů vydá osvědčení, že snoubenci splnili všechny podmínky pro uzavření církevního sňatku, které má platnost 6 měsíců. Toto osvědčení předloží snoubenci duchovnímu.

SVĚDCI

Svědky mohou být pouze osoby starší 18-ti let, i cizí státní příslušníci. Při svatebním obřadu se svědci musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

 

BLIŽŠÍ INFORMACE:

OÚ ŠŤÁHLAVY, MASARYKOVA 169, 332 03 ŠŤÁHLAVY – Vlasta Brůžková, Radka Fremrová
TEL: 377969079, FAX: 377969070
E-mail: matrika@stahlavy.cz  

ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí, středa       8.00 – 12.00,      13.00 – 17.00 hod.

SPRÁVA ZÁMKU KOZEL, 332 03 ŠŤÁHLAVY 67
TEL: 377969040 - mobil 775054243   
www.zamek-kozel.cz, e-mail: kozel@npu.cz