Obsah

                             #

SVATBY NA ZÁMKU KOZEL

Svatební obřady zajišťuje matrika na Obecním úřadu Šťáhlavy.

Spojení: matrika@stahlavy.cz

                 telefon: 377 969 079

 

INFORMACE PRO SNOUBENCE

Svatební obřady se na zámku Kozel konají v zámecké kapli a v zámeckém parku.  V roce 2022 se na Kozlu konají svatby v tyto soboty:

22.2., 23.4., 4.6., 18.6., 16.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 5.11.

 

                         #

 

POPLATEK ZA PRONÁJEM KAPLE NEBO MÍSTA V EXTERIÉRU:
  8.000,- Kč civilní sňatek v zámecké kapli
10.000,- Kč sňatek církevní v zámecké kapli

 

Poplatek uhraďte hotově správě zámku Kozel (332 03 ŠŤÁHLAVY 67) do 14-ti dnů od sjednání termínu.

ZRUŠENÍ SMLOUVY O PRONÁJMU KAPLE NEBO MÍSTA:
Zrušíte-li smlouvu o pronájmu kaple nebo místa z vážných důvodů (doložená nemoc nebo úmrtí snoubenců nebo jejich rodičů), bude Vám částka vrácena bez jakéhokoliv storno poplatku. V ostatních případech Vám bude účtován storno poplatek takto:
  4.500,- Kč - odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů před termínem
  3.500,- Kč - odstoupení od smlouvy 2 až 8 týdnů před termínem
  2.000,- Kč - odstoupení od smlouvy  8 a více týdnů před termínem

HUDEBNÍ DOPROVOD
Zvukovou kulisu svatebního obřadu tvoří živě interpretovaná hudba na varhany. Úhradu hudebního doprovodu ve výši 700,- Kč v případě obřadu v interiéru nebo v případě obřadu v exteriéru proveďte varhaníkovi v hotovosti před obřadem na zámku Kozel.
                                  

 

SPRÁVNÍ  POPLATKY  za obřad mimo úředně stanovenou obřadní síň:

       1.000,- Kč - oba snoubenci mají trvalý pobyt v ČR

       1.000 + 2.000,- Kč - jeden snoubenec má trvalý pobyt v ČR

       1.000 +   3.000,- Kč - oba snoubenci mají trvalý pobyt mimo území ČR

Správní poplatky se hradí při kontrole dokladů na matrice.

PŘÍJEZD

na místo obřadu je lesem. V obci Šťáhlavy za mostem přes řeku Úslavu zabočíte napravo na místní komunikaci. Cesta vede lesem až k horní bráně zámku. Tam se Vás ujme správce parkoviště. Většinou všechna vozidla mohou vjet až na dvůr přímo ke kapli.

              kozel

 

KONTROLA DOKLADŮ

snoubenců a svědků probíhá v sakristii, kam přijdou i rodiče obou snoubenců. Ostatní svatební hosté vchází do kaple hlavním vchodem z parku.

Matrikářka rovněž seznámí přítomné s průběhem vlastního obřadu.

 

CIVILNÍ SŇATEK

Dotazník k uzavření manželství 
Oba snoubenci se dostaví na Obecní úřad ve Šťáhlavech nejpozději 14 dnů (cizinci 1 měsíc) před sňatkem a předloží vyplněný dotazník k uzavření manželství a tyto doklady:
 
OBČANÉ ČR
* * platný občanský průkaz
* * rodný list
* * doklad o státním občanství 
* * výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o                  osobním stavu
* * rozvedení pravomocný rozsudek o rozvodu  předchozího manželství 
p   případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
* * ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
* * mají-li snoubenci spolu dítě, jeho rodný list 
 
CIZINCI
* * platný průkaz totožnosti
* * rodný list
* * doklad o státním občanství 
* * doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, pokud ho stát vydává (má plat-        nost 6 měsíců), pokud ho stát nevydává, potvrzení o tomto
* * výpis z informačního systému o osobním stavu a místu trvalého pobytu pobytu, je-li        cizím státem vydáváno (pokud není uvedeno v dokladu o právní způsobilosti)
* * rozvedení rozsudek o rozvodu předchozího manželství s razítkem nabytí právní moci     nebo pravomocné  rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
* * ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
* * před uzavřením manželství předloží cizinci potvrzení vydané Policií České republiky o   oprávněnosti pobytu na území ČR. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie. Toto          potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.
 Pokud je cizinec občanem země, se kterou má ČR podepsanou dohodu, budou tyto       doklady pouze přeloženy do českého jazyka tlumočníkem registrovaným u Krajského   ssoudu. Pokud je cizinec občanem země, se kterou ČR dohodu podepsanou nemá, musí být všechny dohody legalizovány a pak rovněž přeloženy do českého jazyka tlumočníkem registrovaným u Krajského soudu. Bližší informace podle jednotlivých států podá matriční úřad ve Šťáhlavech.
Rodné listy a doklady, které se přikládají k dotazníku o uzavření manželství, budou vráceny spolu s oddacím listem do 14-ti dnů po uzavření sňatku. Snoubenci jsou povinni do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu zažádat o nový občanský průkaz. UPOZORNĚNÍ: Při sňatku budou snoubencům podle zákona o občanských    průkazech ustřiženy rohy občanských průkazů, ve kterých je uveden osobní stav.   Tyto  průkazy budou platné pouze v ČR a nelze na ně vycestovat do zahraničí.    Pokud tedy snoubenci cestují do zahraničí ihned po svatbě, musí si předem    zajistit platné cestovní pasy.
 
CÍRKEVNÍ SŇATEK   Při uzavírání církevního sňatku se snoubenci dostaví na matriční úřad ve Šťáhlavech,   kde vyplní žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku a předloží doklady   stejné jako při uzavírání sňatku civilního. Matriční úřad po kontrole všech dokladů vydá   osvědčení, že snoubenci splnili všechny podmínky pro uzavření církevního sňatku,        které má platnost 6 měsíců. Toto osvědčení předloží snoubenci duchovnímu.
 BLIŽŠÍ INFORMACE:
OÚ ŠŤÁHLAVY,MASARYKOVA 169, 332 03 ŠŤÁHLAVY –  Vlasta Brůžková, Radka Fremrová
TEL: 377969079,   FAX: 377969070
E-mail: matrika@stahlavy.cz  
ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí, středa       8.00 – 12.00,      13.00 – 17.00 hod.
 
SPRÁVA ZÁMKU KOZEL, 332 03 ŠŤÁHLAVY 67
TEL: 377969040 - mobil 775054243   
www.zamek-kozel.cz, e-mail: kozel@npu.cz, karez.katerina@npu.cz