Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Šťáhlavy
 • 2. Důvod a způsob založení
  Obec Šťáhlavy vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Masarykova 169
  33203 Šťáhlavy
  matrika: 377969079,775594940
  místostarosta: 725041229
  sekretariát: 377969201, 602667358
  starosta: 377969078,724162519
  tajemník: 377969071,724162518
  účetní: 377969070,602125232
  stavební technik: 727830017
  Fax: 377969070
  Fax:
  E-mail: starosta@stahlavy.cz
  E-mail: tajemnik@stahlavy.cz
  E-mail: sekretariat@stahlavy.cz
  E-mail: ucetni@stahlavy.cz
  E-mail: matrika@stahlavy.cz
  E-mail: stavebni.technik@stahlavy.cz
  E-mail: mistostarosta@stahlavy.cz
  WWW: www.stahlavy.cz/
  ID Datové schránky: 7vhbbcq
 • 5. Případné platby lze poukázat
  725700389/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
 • 6. IČO
  00257290
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  DIČ: CZ00257290
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  úřední hodiny
  pondělí8:00 - 12:0013:00 - 17:00
  úterý8:00 - 12:00
  středa8:00 - 12:0013:00 - 17:00
  čtvrtek8:00 - 12:00
  pátek8:00 - 12:00

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
  • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy informaci povinný subjekt neposkytne

  • je-li požadovaná informace označena za utajovanou informaci, tj. informací v jakékoliv podobě zaznamenanou na jakémkoliv nosiči označenou v souladu s zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací dle § 139 zákona č. 412/2005 Sb, k níž žadatel nemá oprávněný (žadatel) přístup
  • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
  • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, tj. jedná se o veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje
  • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
  • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

  Jak se o informaci žádá

  • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
  • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
  • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu.
  • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
   2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
   3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
   4. nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

  Jaký bude postup povinného subjektu

  • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve do 7 dnů žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, postupuje podle § 14 odst. 5. písm. b) zákona a žádost odmítne,
  • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do sedmi dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů ( před 1. 1. 2001 do 30 dnů)

  Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

  • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem podání a podnětů
  Podatelna
 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 11.2 Vydané právní předpisy
   Obec Šťáhlavy vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Sazebník úhrad za poskytování informací
   (ceny jsou uvedeny včetně DPH)
    
   l. Fotokopie
      a) černobílá
      jednostranná kopie A 4                                 2,00
      oboustranná kopie A 4                                  3,00
      jednostranná kopie A 3                                 3,00
      oboustranná kopie A 3                                  4,00
    
    b) barevná
       jednostranná kopie A4                                10,00
       oboustranná kopie A4                                 15,00
       jednostranná kopie A 3                               15,00                         
       oboustranná kopie A3                                 20,00
    
   2. Výstup z tiskárny
      1 strana A 4 černobíle                                   2,00
                   A 4 barevně                                   10,00
    
   3. Poštovné – dle aktuálního ceníku České pošty
    
   4. Poplatek za odeslání elektronickou poštou
       - do 10 stran formátu A 4                            zdarma
       - 11 a více stran formátu A 4                       50,00
       - l stránka A4 skenování a následné
         odeslání elektronickou poštou                     5,00
    
   5. Náklady na faxové služby
       za odeslání 1 stránky A 4                            10,00
    
   6. Záznam informace na technickém nosiči
      a) disketa                                                     20,00 /včetně diskety
      b) CD disk                                                    50,00 /včetně CD
    
   7. Celkový počet hodin práce všech zaměstnanců, kteří informace vyhledávali
       za každou započatou půlhodinu práce           50,00
    
   8. V případě, že jsou informace obsažené v publikacích a tiskovinách vydaných obcí, určí
      se výše úhrady nákladů ve výši ceny za příslušný výtisk.
    
   Žadatel bude o předpokládané výši poplatku informován předem. Informace se poskytne až po zaplacení.
    
   Tento sazebník byl schválen radou obce dne 28.12.2009 usnesením č. 1717 a je platný od 1.1.2010.
  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Obec Šťáhlavy poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  Výroční zpráva 2008 Staženo: 850x | Datum vložení: 08.10.2014

  Výroční zpráva 2009 Staženo: 860x | Datum vložení: 08.10.2014

  Výroční zpráva 2010 Staženo: 851x | Datum vložení: 08.10.2014

  Výroční zpráva 2011 Staženo: 873x | Datum vložení: 08.10.2014

  Výroční zpráva 2012 Staženo: 878x | Datum vložení: 08.10.2014

  Výroční zpráva 2013 Staženo: 899x | Datum vložení: 28.08.2014

  Výroční zpráva 2014 Staženo: 970x | Datum vložení: 27.02.2015

  Výroční zpráva 2015 Staženo: 766x | Datum vložení: 02.03.2016

  Výroční zpráva 2016 Staženo: 655x | Datum vložení: 22.02.2017

  Výroční zpráva 2017 Staženo: 520x | Datum vložení: 28.02.2018

  Výroční zpráva 2018 Staženo: 349x | Datum vložení: 11.04.2019

  Výroční zpráva 2019 Staženo: 202x | Datum vložení: 28.02.2020

  Výroční zpráva 2020 Staženo: 59x | Datum vložení: 26.02.2021

 • Poskytnuté informace

  Poskytnuté informace

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
  Služby veřejné správy na portal.gov.cz
 • Formuláře

  Návrh na pořízení změny územního plánu Staženo: 1012x | Datum vložení: 08.10.2014

  Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu Staženo: 558x | Datum vložení: 18.04.2018

  Souhlas s pozváním na vítání občánků Staženo: 746x | Datum vložení: 29.02.2016

  Dotazník k uzavření manželství Staženo: 727x | Datum vložení: 27.01.2017

  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 589x | Datum vložení: 23.08.2017

  Odpady - ohlášení o vzniku poplatkové povinnosti Staženo: 217x | Datum vložení: 24.01.2020

  Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu osobně Staženo: 271x | Datum vložení: 24.01.2020

  Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu poštou Staženo: 222x | Datum vložení: 24.01.2020

  Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve Staženo: 201x | Datum vložení: 24.01.2020

  Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Staženo: 229x | Datum vložení: 24.01.2020

  Žádost o změnu jména - příjmení Staženo: 204x | Datum vložení: 24.01.2020

  Žádost o změnu jména-příjmení nezletilého dítěte do 15 let Staženo: 215x | Datum vložení: 24.01.2020

  Žádost o změnu jména-příjmení nezletilého 15-18 let Staženo: 215x | Datum vložení: 24.01.2020

  Souhlas zák. zástupce se změnou jména-příjmení nezletilého dítěte Staženo: 199x | Datum vložení: 24.01.2020

  Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství Staženo: 209x | Datum vložení: 24.01.2020

  Dotazník k uzavření manželství Staženo: 250x | Datum vložení: 24.01.2020

  Žádost o povolení kácení stromů Staženo: 247x | Datum vložení: 24.01.2020

  Souhlas s pozváním na Vítání občánků Staženo: 210x | Datum vložení: 24.01.2020

  Ohlášení k místnímu poplatku ze psů Staženo: 209x | Datum vložení: 24.01.2020

  Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob Staženo: 190x | Datum vložení: 24.01.2020

 • Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
  • v případech, kdy žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací, je žadatel oprávněn podat k povinnému subjektu do 30 dnů (od doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona) stížnost, o které bude rozhodovat nadřízený orgán povinného subjektu

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.