Šťáhlavy - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Nařízení 3-02-ochrana travnatých pásů mezi nemovitostmi

Nařízení obce Šťáhlavy
č. 3/2002

Kterým se stanoví podmínky pro ochranu travnatých pásů mezi nemovitostmi a komunikacemi.

Rada obce Šťáhlavy se usnesla dne 16.září 2002 podle §102 odst. 2 písm.d zák. č. 128/2000 Sb. o obcích vydat toto nařízení obce.

Článek 1 
Toto nařízení stanoví na území obce Šťáhlavy včetně její místní části-katastru obce Šťáhlavice podmínky pro ochranu travnatých pásů mezi nemovitostmi a obecními nebo státními komunikacemi.

Článek 2 
Majitelé nemovitostí, kteří udržují travnaté pásy před svými nemovitostmi a ochraňují je zábranami před poškozováním, mohou užívat tyto zábrany jen pro dobu nezbytně nutnou pro vegetaci a zpěvnění těchto pásů.

Článek 3 
Zábrany mohou tvořit jen svislé dřevěné kolíky natřené výraznou barvou, nebo opatřené obrácenými PET-lahvemi bez provazování motouzem, vzdálenost mezi kolíky cca 3m.

Článek 4 
Kolíky musí být zaraženy do země tak, aby při náhodném střetu chůzí či jízdou na kole byly snadno porazitelné a nedocházelo tím ke zranění chodců či cyklistů.

Článek 5 
Porušení povinnosti stanovené tímto nařízením obce lze posuzovat v případě fyzické osoby jako přestupek, za nějž lze uložit pokutu podle zákona o přestupcích (§ 46), nebo v případě fyzických osob majících oprávnění k podnikání a právnických osob, jako správní delikt za nějž lze uložit pokutu podle zákona o obcích (§ 58).

Článek 6 
Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem vyvěšení tj.23.9.2002 z důvodu naléhavosti.

Schváleno Radou obce Šťáhlavy dne 16.9.2002


                                   Ing. Josef Pečený                                                                         Milan Kůla
                                           Starosta                                                                                místostarosta