Šťáhlavy - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - 2003-1 o l.změně územního plánu

 

Obecně závazná vyhláška

obce Šťáhlavy č. l/2003

o závazných částech změny územního plánu sídelního útvaru č. l


 

Zastupitelstvo obce Šťáhlavy schválilo dne 20.2.2003 podle § 84 odst. 2 písmo b) a i)

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a podle § 29 odst. 3 zákona Č. 50/1976 Sb.

o územním plánování a stavebním řádu (staveb­ní zákon) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:


 

Část první

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Účel vyhlášky


 

 1. Vyhláška vymezuje závazné části změny územního plánu sídelního útvaru Šťáhlavy

schválené zastupitelstvem obce Šťáhlavy dne 20.2.2003 (dále jen 1. změna územního plánu).


 

 1. Vyhláška stanoví závazné regulativy pro změny funkčního uspořádání úze­mí, omezující

podmínkyrežim využívání místního systému ekologické stability a stanoví podmínky pro upřesnění rozsahu a polohy veřejně prospěšných staveb.


 

Článek 2

Rozsah platnosti


 

(1) Vyhláška platí pouze pro podrobně řešené území tj. pro katastrální území Šťáhlavy tak, jak jej

vymezují grafické přílohy 1. změny územního plánu.


 

Článek 3

Vymezení základních pojmů


 

(1) Na území obce jsou územním plánem rozlišovány:

A/ z hlediska funkčního uspořádání:

- funkční území polyfunkční

- funkční území monofunkční

- funkční území se speciální funkcí, které tvoří plochy veřejně přístupné, hospodářsky

omezeně nevyužívané ochranné, doprovodné, vyhražené, a ostatní veřejné zeleně

v sídle i v katastrálním území


 

B/ z hlediska působnosti 1. změny územního plánu

- území regulované územní dokumentací včetně doplňkových technickoin­ženýrských a

přírodních systémů (sítě, komunikace, vodní toky a nádr­že, zeleň)

- ostatní hospodářsky využívaná 'volná krajina' (orná půda, louky, lesy, spec. kultury)


 


 


 

- 2 -

C/ z hlediska časové posloupnosti

- území stávající

- území navržená

- potenciální území dalšího rozvoje


 

(2) V katastrálním území jsou 1. změnou (výhled) územního plánu vyznačeny z hlediska

vymezení územního systému ekologické stability:

- plochy biocenter

- plochy biokoridorů


 

(3) V katastrálním území jsou územním plánem z hlediska zajištění veřejných zájmů vyznačeny

plochy veřejně prospěšných staveb.


 

(4) Pro účely této vyhlášky se dále vymezují pojmy:

A/ funkční území

Funkční území je ucelená část sídla nebo krajiny, která je charakteri­zována jednou nebo

sdružením několika navzájem se nevylučujících čin­ností s možností následné

standartizace a regulace pro účely územního plánování.


 

B/ nerušící zařízení, okolí neovlivňující zařízení

Nerušícím zařízením se rozumí stavba nebo zařízení, které negativ­ními účinky a vlivy

nenarušují provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje kvalitu

životního prostředí nad úroveň, která existovala před realizací nové aktivity.


 

C/ drobná výroba a služby, řemeslná výroba

Drobnou výrobou a službami se rozumí výrobní zařízení a zařízení výrobních

služeb malého rozsahu co do výměry pozemku a počtu zaměst­nanců.

V územích výrobních se jedná o provozovny, jejichž velikost nepře­sahuje 1 ha plochy

pozemku a 100 zaměstnanců.

V ostatních územích se jedná o provozovny nepřesahující rozlohu 4000 m2 a počet 50 

zaměstnanců.

Řemeslnou výrobou se rozumí provozovny do rozlohy 1500 m2 a po­čtu 15 pracovníků.


 

Část druhá

ZÁVAZNÉ REGULATIVY

Článek 4

Struktura osídlení


 

(l) Změna územního plánu řeší urbanizované území (sídelní útvar) Šťáhlavy.


 

(2)Další stávající nebo navrhované urbanizované části v katastrálním území administ. obce jsou

zakresleny ve výkresové části 1. změny ÚPN.


 

(3) Ostatní plocha katastrálního území je územním plánem chráněna před zá­stavbou všeho druhu.

V případě, že dojde ke změně požadavků na využití neza­stavěné krajiny je nutné vypracovat

další změny ÚPN.

- 3 -

Článek 5

Funkční uspořádání území


 

(1) Funkční uspořádání území sídelního útvaru stanoví územní plán v grafické příloze č.l

Komplexní urbanistický návrh a č.2 Komplexní urbanistický návrh ­katastrální území


 

(2) I. změna územního plánu vymezuje tyto druhy funkčních území


 

1) Plochy bytové zástavby a plochy individuální rekreační zástavby

2) Plochy občanského vybavení

3) Smíšené plochy občanského vybavení a bydlení, plochy historické zástavby obce (občanského

vybavení a bydlení s nutností přihlížet ke stávajícím urbanistickým a architektonickým

hodnotám zástavby)

4) Plochy průmyslové výroby, zemědělské výroby a technické infra­struktury

5) Území sloužící pro dopravu (státní komunikace II. a III. třídy, místní komunikace, zklidněné komunikace, komunikace pro pěší, komunikace účelové, pěší zóny

6) Území pro soukromou zeleň (zahrádkářské kolonie, zahrady)

7) Veřejná zeleň, zeleň ochranná, a ostatní, vyhraněná zeleň, hřbitovy

8) Smíšené území lehkého průmyslu, skladů, zeleně a bydlení


 


 

Článek 6

Charakteristika funkčních ploch


 

(1) Plochy bytové zástavby a plochy individuální rekreační zástavby

A/ Charakteristika funkčních území

Území je určené pro bydlení v rodinných domech případně pro in­dividuální

rekreaci v objektech odpovídajících vzhledem i vybavením ro­dinné zástavbě na vlastních

stavebních pozemcích se zázemím okrasných nebo užitkových zahrad.


 

B/ Výčet činností a zařízení, které je možné v území umisť vat bez omezení

1) rodinné domy s užitkovými a okrasnými zahradami, individuální re­kreační objekty vzhledově i funkčně obdobného charakteru jako ro­dinná zástavba

2) stavby pro chov drobného domácího zvířectva malého rozsahu

3) maloobchod, stravovací zařízení, služby, hygienicky nezávadné a okolí neobtěžující

řemeslnické provozy sloužící převážně pro obslu­hu vlastního funkčního území

4) školní a výchovná zařízení

5) kulturní a sociální zařízení

6) zdravotnická a sportovní zařízení, sloužící převážně pro obsluhu to­hoto území

   1. pošty a administrativní provozy všeho druhu


 

8) doprava, zejména komunikace pěší, zklidněné a místní přístupové, pokud nejsou samostatnou funkční plochou

9) zahradnictví

10) malé bytové domy do cca 4 b. j.


 

- 4 -

C/ Podmínečně přípustné činnosti a zařízení

1) ubytovací zařízení malého rozsahu

2) hygienicky nezávadné a ostatní funkce nerušící zařízení drobné vý­roby a služeb

maloobchod, stravovací zařízení, zdravotní a sportovní zařízení sloužící širšímu

spádovému obvodu, než je funkční území


 

(2) Plochy občanského vybavení


 

A/ Charakteristika funkčního území

Území je určené převážně pro konkrétní občanské vybavení zpravidla v oblasti školství,

zdravotnictví atd., které díky velkým plošným nárokům není v rámci funkčních ploch SÚ

zaměnitelné.


 

B/ Výčet činností a zařízení, které je možné v území umisťovat bez omezení

Území je určeno pro konkrétní funkci


 

C/ Podmínečně přípustné činnosti a zařízení (doplňkové)

1) ubytovací zařízení malého rozsahu (převážně pohostinství a služební byty) .

2) hygienicky nezávadné a hlavní funkci nerušící zařízení drobné řeme­slné výroby a služeb

(převážně doplňující činnosti v objektech hlav­ního vybavení)

3) maloobchod, stravovací zařízení a sportovní zařízení sloužící širšímu spádovému obvodu

než je funkční území


 

(3) Smíšené plochy občanského vybaveni a bydlení, plochy historické zástavby obce


 

A/ Charakteristika funkčního území

Území je určené pro různorodou směs vzájemně se nerušících funkcí zahrnujících mnoho

činností od bydlení až po řemeslnou výrobu, včetně jejich vzájemných kombinací.

Rozhodujícím kritériem pro umístění jed­notlivých aktivit je splnění hygienických limitů

obytného území.


 

B/ Výčet činností a zařízení, které je možné v území umisťovat bez omezení

1) obytné domy s užitkovými a okrasnými zahradami

2) byty pohotovostní, služební a majitelů zařízení

3) maloobchod, stravovací zařízení a služby, převážně menšího rozsa­hu, sloužící i širšímu

spádovému obvodu než je funkční území

4) pošty a administrativní provozy všeho druhu

5) hygienicky nezávadné a ostatní funkce nerušící zařízení řemeslné vý­roby a služeb

6) stavby pro rostlinnou výrobu skladování zemědělských produktů

7) velkoobchodní sklady, nákupní centra

8) plochy pro dopravu, zejména sloužící obsluze daného území , pokud nejsou samostatnou

funkční plochou

9) hromadné ubytovací zařízení typu hotelů, motelů a penzionů


 

C/ Podmínečně přípustné činnosti a zařízení

1) kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení

   1. školní zařízení

- 5 -

3) čerpací stanice PHM


 

(4) Plochy průmyslové výroby, zemědělské výroby a technické infrastruktury


 

A/ Charakteristika funkčního území

Území je určené pro umístění zařízení průmyslové a zemědělské vý­roby a to převážně

těch, která nemohou být z důvodu hygienických či ji­ných (např. dopravních) umístěna

v ostatních funkčních územích.


 

B/ Výčet činností a zařízení, které je možné v území umisťovat bez omezení

1) zařízení průmyslu, zemědělské velkovýroby a služeb všeho druhu při respektování

vzájemných omezujících faktorů, které jsou zpravidla řešitelné regulací a zónováním

uvnitř průmyslového území (generel)

2) administrativní objekty

3) plochy pro dopravu, zejména sloužící obsluze daného území, pokud nejsou samostatnou

funkční plochou

4) velkoobchodní sklady, dopravní, průmyslové a obchodní terminály

5) nákupní střediska

   1. inženýrská infrastruktura všeho druhu


 


 

C/ Podmínečně přípustné činnosti a zařízení

1) byty pohotovostní, služební a majitelů zařízení

2) obchodní síť, zejména prodej potravinářských výrobků a stravovací zařízení

3) čerpací stanice pohonných hmot a další dopravní zařízení (např. ga­ráže)

4) školní zařízení převážně ve vztahu k základní průmyslové funkci území (např. školící

střediska, učňovské školy atd.)


 

(5) Území sloužící pro dopravu (státní komunikace II. a III. třídy, místní ko­munikace,

zklidněné komunikace, komunikace pro pěší, komunikace účelo­vé, pěší zóny


 

A/ Charakteristika funkčního území

Vyjímečné území vytvářející vlastní systém, do značné míry auto­nomní, zahrnující celé

území sídelního útvaru. Území slouží převážně dopravě a dopravním zařízením a napojuje

nižší dopravní síť, která je zpravidla přímo součástí jednotlivých ploch.


 

B/ Výčet činností a zařízení, které je možné v území umisťovat bez omezení

1) komunikace motoristické (státní komunikace, komunikace rychlostní, sběrné a 

obslužné)

2) komunikace účelové

3) komunikace zklidněné

4) komunikace cyklistické a pěší cesty

5) doprovodná zeleň v uličních koridorech, podél komunikací (např. aleje) a ostatní

přidružená zeleň

6) autobusové zastávky

7) parkoviště


 

- 6 -

C/ Podmínečně přípustné činnosti a zařízení

l) drobná obchodní zařízení a služby (drobné, zpravidla mobilní, prodejní stánky)

2) reklamní plochy a zařízení


 

(6) Území pro soukromou zeleň (zahrádkářské kolonie, zahrady)


 

A/ Charakteristika funkčního území

Území slouží převážně pro umístění soukromých zahrad bez trvalých stavebních objektů

popřípadě s chovem drobného hospodářského zvířec­tva menšího rozsahu.


 

B/ Výčet činností a zařízení, které je možné v území umisťovat bez omezení

1) zahrady bez stavebních objektů

2) sportovní plochy a zařízení (zpravidla pro neorganizovanou tělový­chovu)

3) klubová zařízení


 

C/ Podmínečně přípustné činnosti a zařízení

1) drobná zemědělská výroba (zahradnictví, sady, vinice, chov hosp. zvířat)

2) malá ubytovací zařízení (do 10 lůžek)

3) budovy obytné nízkopodlažní (převážně rodinné domy)

4) garáže samostatné

5) maloobchod, stravovací zařízení, služby, hygienicky nezávadné a okolí neobtěžující

řemeslné provozy

6) administrativní zařízení malé (kanceláře)


 

(7) Veřejná zeleň, zeleň ochranná, a ostatní vyhraněná zeleň, hřbitovy


 

A/ Charakteristika funkčního území

Území je určené převážně pro umístění parků a dalších druhů měst­ské (sídelní) zeleně

soustředěné do ucelených ploch a celků.


 

B/ Výčet činností a zařízení, které je možné v území umisťovat bez omezení

   1. zeleň

   2. sportovní plochy, zpravidla rekreační pouze s minimálním doprovo­dem trvalých stavebních objektů

3) zahradnictví, zoologické a botanické zahrady a další obdobná zaří­zení


 

C/ Podmínečně přípustné činnosti a zařízení

­ 1) lázeňské zařízení

   1. obytné domy

   2. maloobchod, veřejné stravování a ubytování zejména při okraji funkčních ploch

nebo jako vyjímečné (soliterní) stavby v parcích

4) kulturní, sociální, hygienická a zdravotnická zařízení (dtto jako bod 3)


 


 

- 7 -

(8) Smíšené území lehkého průmyslu, skladů, zeleně a bydlení


 

A/ Charakteristika funkčního území

 

Území je určené pro různorodou směs vzájemně se nerušících funkcí zahrnujících mnoho

činností od bydlení až po průmyslovou nebo země­dělskou výrobu, včetně jejich

vzájemných kombinací.

Rozhodujícím krite­riem pro umístění jednotlivých aktivit je splnění hygienických limitů

obytného území.


 

B/ Výčet činností a zařízení, které je možné v území umisťovat bez omezení

1) obytné domy s užitkovými a okrasnými zahradami

2) byty pohotovostní, služební a majitelů zařízení

3) maloobchod, stravovací zařízení a služby, převážně menšího rozsa­hu, sloužící i širšímu

spádovému obvodu než je funkční území

4) pošty a administrativní provozy všeho druhu

5) hygienicky nezávadné a ostatní funkce nerušící zařízení drobné vý­roby a služeb

   1. stavby pro chov hospodářských zvířat při splnění požadavků pásem hygienické ochrany, ostatní stavby pro živočišnou a rostlinou výro­bu a skladování zemědělských produktů

7) Velkoobchodní sklady, nákupní centra

   1. plochy pro dopravu, zejména sloužící obsluze daného území , pokud nejsou samostatnou funkční plochou

9) hromadné ubytovací zařízení typu hotelů, motelů a penzionů


 

C) Podmínečně přípustné činnosti a zařízení

1) kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení

2) školní zařízení

   1. čerpací stanice PHM


 

 1. Ostatní hospodářsky využívaná krajina zahrnuje plochy, které nejsou sou­částí regulace

funkčního uspořádání území. Jedná se pouze o ornou půdu, louky a pastviny, spec. zemědělské kultury a lesy.

 1. Výhledové plochy jsou zvlášť vymezené části území určené pro rozšíření funkčních ploch

ve výhledu tj. po návrhovém období. V průběhu návrhového období zde není stávající,

převážně zemědělské nebo lesnické využití, nijak omezováno.


 


 

Článek 7

Regulace funkčního využití území


 

 1. Na pozemcích, v zařízeních a objektech je možné dále provozovat stávající funkce, i

když nejsou v souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud ne­budou negativně

ovlivňovat základní funkce (ci) území nad přípustnou míru a ne­jsou zde dány důvody pro

opatření podle zákona.


 

(2) Stavby a zařízení umisťovat a rozhodovat o změně využití území je možno jen v souladu s

charakteristikou území nebo plochy.

 1. O umisťování podmínečně přípustných staveb a zařízení rozhoduje, s při­hlédnutím k místním podmínkám a ke každému jednotlivému případu zvlášť, zastupitelstvo obce na základě

příslušného usnesení. Na stavbu bude potom za­hájeno řízení dle stavebního zákona.


 

(4)Umisťování zařízení technického vybavení sloužících pro obsluhu jednotli­vých funkčních

území je přípustné, pokud případné nežádoucí vlivy na bydlení nebo jejich základní funkce,

nepřekročí přípustnou míru.


 

 1. Do nově navržených průmyslových zón umístěných v poměrné blízkosti obytné zástavby

mohou být situovány pouze takové provozy, které nebudou mít vliv na okolní prostředí

(především hluk, látky znečišťující ovzduší apod. - naří­zení vlády č. 502/2000 Sb.).


 

(6) Umisťování parkovišť, odstavných ploch a garáží pro osobní vozidla slouží­cích pro obsluhu

jednotlivých funkčních území je přípustné pokud případné nežá­doucí vlivy na bydlení nebo

jejich základní funkce nepřekročí únosnou míru.


 

(7) Ve všech druzích funkčních území je přípustné umisťovat:

a) komunikace vozidlové sloužící pro obsluhu tohoto území a plochy pěšího provozu

b) zeleň


 

 1. Výčet přípustných a podmínečně přípustných objektů, zařízení a staveb sta­novený vyhláškou

je možné upřesnit v podrobnější územně plánovací dokumentaci (regulační plán).


 

Článek 8

Navazující územně plánovací příprava


 

 1. Funkční území navržená jsou 1. změnou územního plánu zvláště vymezené plochy určené k

využití v návrhovém období.


 

 1. Funkční území stávající jsou 1. změnou územního plánu zvláště vymezené plochy v nichž

bude i nadále převažovat stávající typ funkčního území (funkce).


 

 1. Ve funkčním území navrženém je možné povolit novou výstavbu (územní rozhodnutí,

stavební povolení) pouze na základě schválené doplňující územně plá­novací dokumentace případně územně plánovacího podkladu (regulační plán, za­stavovací výkres).


 

 1. Pro rozsáhlejší přestavbu nebo umístění významnější stavby ve stávajícím funkčním

území je opět možné povolit tuto výstavbu pouze na základě schválené­ho regulačního plánu nebo alespoň zastavovacího výkresu.


 

 1. Regulační podmínky pro stavbu ve stávajícím a navrženém funkčním území stanoví stavební

úřad na základě předloženého regulačního plánu nebo zastavova­cího výkresu.


 

Článek 9

Prostorové využití území a systém územní architektonické a technické regulace


 

(1) Nová zástavba bude respektovat charakter sídla i jeho jednotlivých částí.

 

                                                                      - 9 -

 

(2)Nové i stávající objekty mohou mít maximálně 2 nadzemní podlaží, suterén a využité

 

podkroví, zástavba nesmí překročit výškovou hladinu 13 m nad přileh­lým terénem.

 

 

(3)Podrobnější regulační pravidla (limity) budou určena na základě územního plánu zóny,

 

    regulačníhoplánu popř. zastavovacího výkresu. Bez této dokumenta­ce nelze vydat stavební  

 

    povolení nebo územní  rozhodnutí.

 

 

(4)Jednotlivé společensky významné objekty mohou být vyjímečně vyšší,  než  je stanoveno

 

limitem (2) a  to jen v případě, že takový komplexně posouzený objekt bude nejdříve obsažen ve schválené podrobnější územně plánovací dokumentaci.

 

 

Článek 10 

 

                                     Místní systém ekologické stability

 

 

(1) Systém ekologické stability vymezuje územní plán v grafické příloze Kom­plexní urbanistický návrh, Krajina a životní prostředí.

 

 

(2) Plochy tvořící součásti biocenter a biokoridorů, zahrnuté i do území a ploch jiných funkcí  než zeleně, jsou nezastavitelné.

 

 

(3)Omezující podmínky a režim využívání území a ploch, které jsou součástí biocenter a 

 

biokoridorů, stanoví vyhláška v příloze A (vymezení biocenter a bio­koridorů místního systému ekologické stability.

 

 

Část třetí

 

                                VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

 

Článek 11 

 

Vymezení ploch

 

 

 

 

(1)Jmenovitý seznam územním plánem vymezených veřejně prospěšných staveb je uveden

 

v příloze B   (Seznam veřejně prospěšných staveb).

 

 

(2)Rozsah a poloha nově navrhované veřejně prospěšné stavby musí být upřes­něny v rámci

 

regulačního plánu, zastavovací ho výkresu nebo zadání pro stavbu např. u inženýrských sítí a komunikací.

 

 

Článek 12 

 

                                                                             Vyvlastnění

 

 

(1) Vyznačení veřejně prospěšné stavby v územním plánu je podkladem pro pří­padné vyvlastnění

 

pozemků a staveb podle § 108 odst. 2 písmo a) stavebního záko­na, pokud nebude možné

 

řešení  majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

 

 

 

 

                                                                                 

                                                         Část čtvrtá

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Článek 13 

 

Uložení dokumentace

 

 

(1)Dokumentace I. změny územního plánu sídelního útvaru je uložena společně s platným ÚPN-

 

    SÚ na Obecním úřadu ve Št'áhlavech, na stavebním úřadu ve Starém Plzenci a na Krajském 

 

    úřadu  Plzeňského kraje.

 

 

  Článek 14 

 

                                                                     

 

Účinnost

 

 

(1) Tato vyhláška je platná a účinná od 10.března 2003 

 

 

Ve Šťáhlavech dne 20. února 2003 

 

 

 

 

………………………………………                    ……………………………………………

 

           starosta – Roman Benda                                     místostarosta- Mgr. Dušan Krňoul

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne  22.února 2003 

 

Sejmuto dne